€50,000 GTD Apollonia Series of Poker #7 през януари

€50,000 GTD Apollonia Series of Poker #7 през януари