Отказ от отговорност

Сайтът Pokernovini.com, с всички прилежащи му страници, е от чисто информационен характер. На страниците на този сайт не се предлагат онлайн хазартни услуги, информацията е единствено с насочваща цел.

Pokernovini.com не носи отговорност за щети, пропуснати ползи и/или други вреди претърпяни от посетителите на сайта, дори тези вреди да се дължат на информацията намираща се в него.

Pokernovini.com не носи отговорност за верността и точността на информацията в сайта, както и не поема отговорност за съдържанието на други страници, към които има препратки от него.

Като посетители на Pokernovini.com е нужно да съзнавате, че хазартът може сериозно да ви навреди в много отношения, включително (но не само) финансово. Ако не разбирате това, моля прекратете ползването на сайта и се информирайте по въпроса.

Информирайте се също за законодателството в региона ви по отношение на онлайн хазарта, преди да започнете ползването на сайтове предлагащи хазарт, към които е възможно да достигнете чрез препратки от Pokernovini.com!

Молим ви за отговорно отношение към изброените въпроси, отново ще повторим – хазартът може да ви навреди.